زمان ارسال محصولات در تهران 1 روزه و در شهرستان ها حداکثر 3 روزه خواهد بود .

زمان ارسال محصولات در تهران 1 روزه و در شهرستان ها حداکثر 3 روزه خواهد بود .