زمان ارسال به شهرستان حداکثر 3 روزه با باربری و اتوبوس و پست پیشتاز خواهد بود.

زمان ارسال به شهرستان حداکثر 3 روزه با باربری و اتوبوس و پست پیشتاز خواهد بود.